İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşverenin Yükümlülüğü

İşveren, işyerinde alınması gereken önlemler ile alakalı iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak tedbir almak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında işveren yükümlülüğü, tedbirlerin alınması için gerekli şartlar belirlemek ve uygulamaya koymaktır. İş kazası ve meslek hastalığına sebep olan sebepleri kesinlikle önlemelidir. Ayrıca kendi bünyesinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirebilir. Kendi bünyesinde İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştıramayan işveren, anlaşmalı olarak dışardan destek alabilir. Çalışanların çalıştıkları iş yerindeki tehlike sınıfına göre yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı çalıştırmalıdır. Ayrıca işveren kurul toplantısı yapmak, kuruldakilerin görüşünü almak ve uygulamakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşverenin Yükümlülüğü

İşverenin Genel Yükümlülüğü

Tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında alınması gereken önlemler, işverenin sorumluluğu olmakla birlikte işverenin genel yükümlülüğü devam eder. İşveren çalışanların sağlık ve güvenliğini korumalı ve işyerindeki eksiklikler için önlem almalıdır. Bu konuda İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı bütün sorumluluk işverene verilmiştir. İşveren;

İşverenin Genel Yükümlülüğü

  • Mesleki risk ve iş kazaları önlenmesi ile ilgili eğitim ve bilgi verilmesini sağlar. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi dahil olmak üzere İş sağlığı ve güvenliği kurulunda olan herkesle iş birliği yapmakla yükümlüdür. Araç gereçlerin karşılanması, sağlık tedbirlerini almalıdır. Gerekli eğitimler mutlaka verilmeli, yetersizse ekstra eğitim vermelidir.
  • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uyulup uyulmadığını izlemeli, denetlemeli ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamalıdır. Çalışanlar iş güvenliği kurallarına uymuyorsa bazı yaptırımlar uygulayarak çalışanın sağlık ve güvenliğini ön planda tutmalıdır. Ayrıca kurulda konuşulan eksikliklerle alakalı tedbir almak durumundadır.
  • İşveren, risk değerlendirmesini yapmakla ya da yaptırmakla sorumludur. Risk değerlendirmesi, işyerinin tüm alanlarını ilgilendiren işyerinde oluşacak olan riskleri belirlemek, tehlikelerini konumlandırmak ve alınacak önlemleri tespit etmektir. Bunları tehlike sınıfına göre biran önce yapmalı ve işçinin sağlığını ve güvenliğini sağlayacak her türlü önlemi almalıdır.
  • İşveren, çalışanı işe almadan önce, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu tespit etmelidir. Çalışanın çalıştığı işe uygunluğu yoksa da başka bir işte çalıştırmalıdır.
  • İşveren, tehlikeli bölgeye girmeye yetkisi olan çalışanlar dışında kimsenin girişine izin vermemelidir. Yetkili olmayanların tehlikeli bölgelere girmemesi için gerekli tedbirler alır. Tehlikeli alanda en az düzeyde çalışanı çalıştırmalı ve uzun süre maruziyeti engellemelidir.

İşverenin Çalışanlara Karşı Yükümlülüğü

  • İşveren çalışanın işine uygun Kişisel koruyucu donanımları belirler ve bunları temin eder. Uygun olmayan ya da hasar görmüş kişisel koruyucu donanımları yenilemelidir.
  • İşveren, işyerine sağladığı koşullar için ve işçilere sağlık ve güvenlik kapsamında yaptıklarının maliyetini çalışanlara yansıtamaz. Ayrıca almış olduğu önlemlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
  • İşyeri dışında kalan uzman kişilerden veya kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin genel yükümlülüğü’nü ortadan kaldırmaz. İşveren her ne şekilde olursa olsun tedbir almak ve yapılan tedbirleri kontrol etmek; eksiklikleri de gidermek zorundadır.
  • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaptığı tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. Örneğin, çalışanlara verdiği kişisel koruyucu donanımı vermek, işverenin yükümlülüğüdür. Dolayısıyla kişisel koruyucu donanım ücretlerini, çalışanlardan talep edemez.

Güncel Haberler

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.